Master in Saijojo Zen

Master in Saijojo Zen

PROGRAM

First Semester

1. Siddharta Gautama
2. Bodhidharma
3. Hui Neng
4. Zongmi
5. Dogen
6. Hakuin
7. Xu Yun
8. Soto Zen
9. Rinzai Zen
10. Zazen
11. Koan
12. Satori

Second Semester

1. History of Zen
2. Zen Art
3. Bompu Zen
4. Gedo Zen
5. Shojo Zen
6. Daijo Zen
7. Saijojo Zen
8 Engaged Zen
9. Zen Law
10. Psychology of Zen
11. Philosophy of Zen
12. Future of Zen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s